Vedtægter

VEDTÆGTER KØGE HÅNDBOLD

§ 1 Klubbens navn og hjemsted. 

 Klubbens navn er: KØGE HÅNDBOLD

Hjemsted: Køge Kommune.

Køge Håndbold er medlem af HRØ (Håndbold Region Øst) og DGI.

§ 2 Klubbens formål 

 Klubbens formål er at styrke og fremme interessen for håndbold spillet herunder undervisning af spillere, trænere, ledere mv. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i klubben/foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben/foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. 


 § 3 Medlemskab

Stk. 1 Aktivt eller passivt medlemskab er opnået ved registreret betaling. 

Stk. 2 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 

Stk. 3 Eksemplar af klubbens vedtægter udleveres på medlemmets foranledning. 

Stk. 4 Medlemmer i kontingent restance samt passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens aktiviteter

Indmeldelse foregår via klubbens hjemmeside. 


§ 4 Udelukkelse 

 Stk. 1 Afgørelser af disciplinær art truffet af bestyrelsen kan kræves behandlet på førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.

Stk. 2 Kontingentrestance og eller overtrædelse af medlemsforpligtelser medfører som hovedregel udelukkelse af foreningen.  


§ 5 Klubbens daglige ledelse

Stk. 1. Klubbens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg nedsat af bestyrelsen. 

 Stk. 2 Bestyrelsen består af formand; næstformand samt mindst tre og højst fem bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleanter. 

Stk. 3 Klubben tegnes som hovedregel ved underskrift af formanden samt et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse. 

Stk. 4 Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler klubben.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne betaler ikke indskud ved indmeldelse i foreningen og kan derfor ikke ved udmeldelse fremsætte krav til klubbens formue eller aktiver i øvrigt. 


 § 6 Generalforsamling (ordinær) 

Stk. 1 Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. 

Stk. 3 Generalforsamlingen afholdes senest den 31. marts.

 

Stk. 4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde: 


1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Valg af stemmetællere  

3. Formandens beretning  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år  

7. Valg af bestyrelse og bestyrelses suppleant  

8. Valg af revisor/revisor suppleant 


Stk. 5 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel ved annoncering. 

Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 6 dage før generalforsamlingen. 


§ 7 Generalforsamling (ekstraordinær)

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller bestyrelsen skønner det nødvendigt, samt når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med forhandlingsemner.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst fem dages varsel og senest tre uger efter, at den er krævet. Indkaldelsen skal angive dagsorden og skal ske på samme måde som angivet under ordinær generalforsamling.

 

§ 8 Stemmeberettigede og adgangsberettigede ved generalforsamling 

Stk. 1 Stemme- og adgangsberettigede, er alle klubbens medlemmer dog således, at medlemmer under 14 år er stemmeberettigede ved én af forældrene og ikke er valgbare før det fyldte 17. år. Formand og næstformand samt kasserer skal være fyldt 18 år.

 

Stk. 2 Er et medlem forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan medlemmet skriftligt afgive sin fuldmagt til andet gyldigt medlem, som deltager på generalforsamlingen. Denne person kan dog maksimalt modtage 1 stk. fuldmagt fra andet medlem, og hermed kun afgive sin egen stemme samt 1 fuldmagt.

Stk. 3 Medlemmer i kontingentrestance og passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.


§ 9 Valgperiode 

 Alle valg gælder for to år. Afgang foregår efter tur, dog således at i lige år er formand, samt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne og revisor på valg. I ulige år er næstformand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant på valg.  


 § 10 Valg 

Stk. 1 Formand og næstformand vælges ved direkte valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Stk. 2 Valg foregår skriftligt medmindre kun én kandidat er foreslået.


Stk. 3 Alle valg afgøres ved simpelt flertal. 


 § 11 Bestyrelsens forretningsorden

Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden under iagttagelse af det i denne paragraf anførte. 

Stk. 2 Der udfærdiges referat i forbindelse med bestyrelsesmøder.


Stk. 3 Formanden bestemmer når bestyrelsesmøde skal afholdes. Mødet skal dog afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter krav derom, og da senest otte dage efter at kravet er modtaget. Der skal minimum afholdes 4 møder pr. år og efterfølgende efter behov.

Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

§ 12 Bestyrelsens arbejdsområde 

Stk. 1 Bestyrelsen repræsenterer klubben over for offentlige myndigheder og idrætsorganisationer.  

Stk. 2 Bestyrelsen koordinerer al virksomhed angående lokaler, baner, materiel, arrangementer mv. 


 § 13 Regnskabsår 

Stk. 1 Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. 

Stk. 2 Kassereren forestår kasse- og regnskabsvirksomheden. 

Stk. 3 Ikke rutinemæssige udgifter skal godkendes af formanden. 

Stk. 4 Kassereren fører regnskabet efter bestyrelsens anvisninger.

 Stk. 5 Revisoren reviderer klubbens regnskab. 

Stk. 6 Regnskabet skal være revideret og forsynet med revisors underskrift inden det fremlægges på generalforsamlingen.


§ 14 Vedtægtsændring

 

Stk. 1 Beslutning om vedtægtsændringer tages af generalforsamlingen. 

Stk. 2 Et vedtægtsændringsforslag træder i kraft: Når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer for forslaget. 


§ 15 Klubbens opløsning 

Stk. 1 Klubbens opløsning kan kun finde sted, hvis den vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med en majoritet på to tredjedele af de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål i Køge Kommune, valgt af generalforsamlingen.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 17.06.1971

Revideret på ordinær generalforsamling den 10.10.1974

Revideret på ordinær generalforsamling den 12.10.1976

Revideret på ordinær generalforsamling den 24.02.1980

Revideret på ordinær generalforsamling den 28.02.1985

Revideret på ordinær generalforsamling den 28.02.1994

Revideret på ordinær generalforsamling den 27.02.2001

Revideret på ordinær generalforsamling den 28.02.2005

Revideret på ordinær generalforsamling den 23.02.2010

Revideret på ordinær generalforsamling den 21.02.2011

Revideret på ordinær generalforsamling den 29.03.2017

Revideret på ekstraordinære generalforsamling den 26.10.2020

Revideret på ordinær generalforsamling den 17.02.2021